Beste ouder, 

Heel hartelijk welkom allemaal in onze school. Hopelijk went jouw kind de eerstvolgende dagen snel aan de nieuwe leef-, leer-, speel- en klasomgeving. We hopen alvast dat ieder een heerlijk schooljaar tegemoet gaat met een toffe vriendengroep en een te gekke juf of meester.

Jammer genoeg zullen de coronamaatregelen ook in het schooljaar 2020-2021 hun effect hebben op de werking van de school. Neem ook als ouder zeker uw verantwoordelijkheid op. Wanneer u terugkeert uit vakantie uit een risicogebied, volg dan de richtlijnen van de overheid. Stuur uw kind zeker niet naar school wanneer het ziek is!

 Na een zonovergoten en hopelijk ontspannende vakantie wil ieder van ons er zeker weer een deugddoend, boeiend en leerrijk jaar van maken. En als iedereen zijn beste beentje voorzet, moet dat absoluut lukken! 

In deze brief krijgen jullie een heel pak informatie over dit schooljaar. Bij deze willen we zeker ook al verwijzen naar onze website waar je nog aanvullende informatie kan vinden: https://basisschool.sint-gabriel.be/

 1. Dinsdag 1 september: start schooljaar in code geel

Zoals jullie allemaal misschien al gehoord hebben, starten de scholen op in code geel. Dat wil zeggen dat iedereen naar school mag gaan. Het grote verschil met de situatie voor de vakantie is dat de bubbels volledig wegvallen en dat iedereen weer samen op de speelplaats kan en mag spelen. Het blijft wel zo dat kinderen op geregelde momenten de handen moeten blijven wassen. Ouders mogen het schooldomein alleen betreden met mondmasker en mogen niet in de gebouwen komen tenzij voor echte uitzonderingen.

2. Uurregeling:

Voormiddag: 8u45 tot 11u50 (ook op woensdag)

Middagpauze: 11u50 tot 13u

 • Wie thuis gaat eten, kan pas vanaf 12u45 terug naar school komen.

Namiddag: 13u tot 15u45 (vrijdag eindigt de school om 15u)

 Gelieve deze uren te respecteren en tijdig aanwezig te zijn op school!

 3. Brengen:

Om 08:15 uur wordt de poort vooraan (kant Jef Van Hoofplein 15) geopend. Kinderen worden aan de poort ontvangen door een leerkracht en gaan hun handen wassen. Ouders volgen de hartjes en pijlen tot wanneer ze het schooldomein aan de achterkant (kant parking Delhaize) verlaten.

4. Afhalen ’s avonds:

Om 15:45 uur zal de poort (kant Jef Van Hoofplein 15) geopend worden door een leerkracht. De leerlingen staan per klas op de speelplaats. De ouders volgen net zoals ’s morgens de hartjes en pijltjes. Wanneer de leerlingen hun ouders zien wandelen ze mee met hen om het schooldomein aan de achterkant (kant parking Delhaize) te verlaten.

 OPMERKINGEN:

 • Zorg ervoor dat je als ouder steeds je mondmasker draagt.
 • Slechts één ouder komt zijn/haar zoon/dochter brengen of ophalen.

5. Gezamenlijk oudercontact: donderdag 3 september

Ook hier zijn nog enkele extra beperkende maatregelen:

            – de klas zal in twee groepen verdeeld worden

            – slechts 1 ouder toegelaten

            – bij het betreden van het schooldomein zet iedereen zijn mondmasker op.

            – social distancing

            – éénrichtingsverkeer

            – handen wassen

De verdeling van de groepen wordt door de juffen samen met de uitnodiging via smartschool bezorgd.

6. Voor- en naschoolse opvang:

De kinderen kunnen op school terecht vanaf 8u15.
Vóór 8u15 moeten zij naar de betalende opvang in de Wigwam. Voor de nabewaking geldt de volgende regel:

Kortopvang:

De kinderen kunnen gratis op school blijven tot 16u. Vanaf 16u zal er een bedrag van € 0,50 per kind per dag aangerekend worden. De kinderen moeten afgehaald worden vóór 16u30.

Op vrijdag start de kortopvang vanaf 15u15.

Op woensdag is er geen kortopvang, wel een nabewaking tot ten laatste 12u05.

 Als de kinderen later worden opgehaald dan 16u30 wordt er € 12.50  aangerekend.

Deze regel geldt voor alle Boechoutse scholen.

Lange opvang:

Kinderen die langer dan 16u30 opgevangen moeten worden, gaan onder begeleiding naar de betalende opvang van de Wigwam. Deze rij vertrekt om 15u55.

Voor de opvang in de Wigwam dien je op voorhand in te schrijven.

Voor de kinderen die van campus veranderd zijn, moet dit duidelijk gecommuniceerd worden met de Wigwam bij een eerste reservering voor dit schooljaar. 

In samenspraak met de Wigwam worden kinderen, die niet op de lijst van de Wigwam staan, niet meegenomen door de toezichters. Je kan ter info in het schoolagenda noteren dat je kind naar de Wigwam gaat, maar dit geldt niet als registratie!

Alle info betreffende de voor- en naschoolse opvang kan je bekomen bij de Wigwam op het nr. 03/455 90 75 of via de website www.boechout.be.

8. Middagopvang:

Voor de opvang van de kinderen tijdens de middag (11u50-13u) wordt er per middag per kind € 0,50 gevraagd. Indien je kind regelmatig op school blijft tijdens de middag, kan je kiezen voor een voordelig trimesterabonnement (1e trim: € 27, 2e trim: € 22, 3e trim: € 18). Deze opvang is fiscaal aftrekbaar. Je verkrijgt hiervoor een fiscaal attest.  Meer uitleg hierover kan je bekomen bij meester Bob.

8. Communicatie:

Indien je een gesprek wenst met de juf of meester buiten de vaste oudercontacten, kan dit uiteraard! Wij vragen wel om vooraf even een afspraak te maken met de betreffende leerkracht zodat hij/zij deze kan inpassen in zijn/haar agenda. Schoolbrieven zullen zoveel mogelijk via Smartschool verstuurd worden. Een stappenplan om je te registreren volgt zo snel mogelijk. Indien er problemen zijn met het systeem, gelieve meester Bob hiervoor te contacteren via bob.goossens@st-gabriel.be. Wij vragen ook om dagelijks het agenda van je kind na te kijken en volgens de klasafspraken dagelijks of wekelijks te handtekenen. Wij benadrukken ook dat je, indien er bepaalde vragen of problemen zijn, in de eerste plaats contact opneemt met de juf of meester en, indien nodig, met het secretariaat, de zorgjuf of de directie, zodat we de zaken kunnen verduidelijken of samen naar een oplossing kunnen zoeken!

9. Turnen:

Gelieve voor de turnles goed passende turnpantoffels, een uniform turnshirt (te bestellen via de school) en een blauw of zwart turnbroekje in een turnzak (gelieve de naam ook duidelijk op de buitenkant van de turnzak te schrijven) te voorzien. Zorg ervoor dat de jongste kinderen op de turndagen makkelijke kledij aanhebben. Deze dagen worden tijdens het gezamenlijk oudercontact door de juf of meester nog meegedeeld.

 10. Zwemmen:

Alle klassen van het 1ste, 2de en derde leerjaar gaan om de 14 dagen op woensdagmorgen zwemmen. De juiste data kan je terugvinden op de websitekalender. We starten alvast met een 1ste zwembeurt op woensdag 14/10. Het 2de leerjaar krijgt, net zoals de vorige schooljaren, de zwembeurten gratis aangeboden. Zorg ervoor dat de jongste kinderen op de zwemdagen makkelijke kledij aanhebben.

 11. Koek, drank, eten, fruit en snoep:

Enkel in de voormiddag wordt er een droge koek of een stuk fruit of groente gegeten. Om afval te voorkomen de koek in een koekendoosje  meegeven.

Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. We vragen om die dagen een stuk fruit of groente mee te geven. Die dagen mag er geen koek mee naar school gebracht worden. De kinderen mogen gedurende de hele dag in de klas enkel water drinken. Ze brengen hiervoor een drinkfles mee. Die kan steeds worden bijgevuld aan het kraantje in de klas. Het water op school is geschikt voor consumptie.

Drank in blik en brik en frisdrank zijn niet toegelaten op school.

12Ineten:

Gelieve de lunch in een brooddoos te verpakken. Eten verpakt in aluminiumfolie is niet toegelaten. Hiermee willen we meewerken aan een milieubewuste opvoeding. Het afval op school zal op deze manier drastisch verminderen en stilaan zullen PMD-zakken overbodig worden. We vragen begrip voor deze maatregel.

Er worden op school geen drankjes meer aangeboden. De kinderen hebben hun drinkfles bij. Deze kan indien nodig altijd bijgevuld worden.

Snoepen op school is niet toegelaten. Gelieve dit dan ook niet mee te geven in de boekentas of in de brooddoos.

13. Verjaardagen:

Gelieve de traktatie voor een verjaardag sober te houden!

Opgelet! Omwille van corona wordt er sterk aangeraden alleen voorverpakte zaken als traktatie te voorzien. Denk hierbij dan ook weer aan het milieu…

Tip: Misschien kan de juf of meester wel iets gebruiken in de klas dat voor iedereen leuk en te gebruiken is.

14. Oudercomité en andere vrijwilligers:

Het oudercomité bestaat uit een groep geëngageerde, enthousiaste, actieve ouders die op vrijwillige basis samen met het schoolteam op een aangename en constructieve manier praten, denken, plannen en werken aan het ganse schoolgebeuren. Dankzij deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen.

Dankzij de vaak winstgevende activiteiten van het oudercomité heeft de school de mogelijkheid om allerlei initiatieven tot uitvoer te brengen die het schoolleven ondersteunen bv. de aankoop van digitale borden, speelkoffers, fietsenstallingen, … sponsoring  van busvervoer, meerdaagse schooluitstappen, didactisch materiaal, …

De financiële middelen voor dergelijke sponsoring zijn afkomstig uit de opbrengst van activiteiten die het oudercomité in samenwerking met de school organiseert. Indien je hierin je steentje wil bijdragen kan je altijd terecht bij de voorzitter van het oudercomité: Lara Straetemans. Voor meer info kan je via een link op onze schoolwebsite naar de website van het oudercomité surfen.

 15. Tijdschriften:

Er worden geheel vrijblijvend een aantal tijdschriften tegen betaling aangeboden

(zie bestelformulier)

16. Betalingen:

Jullie ontvangen per trimester een schoolrekening met bijhorend overschrijvingsformulier (gestructureerde code steeds vermelden bij betaling). Er kan ook een permanente opdracht aan de school gegeven worden. In dat geval wordt het bedrag 1 à 2 weken na inzage automatisch overgeschreven. Bij laattijdige betaling zullen administratieve kosten worden aangerekend.

17. Onkosten bij uitstappen en andere activiteiten:

Daguitstappen en andere activiteiten:

Als de leerlingen op leeruitstap gaan of deelnemen aan een andere activiteit, zal vooraf meegedeeld worden wat de prijs van het vervoer en de eventuele inkom bedraagt. De afrekening gebeurt zo veel mogelijk via de schoolrekening. De school zal, gezien het decreet over de maximumfactuur, deze kosten trachten te beperken. Voor de lagere school bedragen deze onkosten maximum € 90 per schooljaar per kind(Meer info per leerjaar vind je vanaf oktober terug in bijlage bij de schoolbrochure op de site)

18. Meerdaagse schooluitstappen:

In het 2de, 4de en 6de leerjaar gaan de kinderen op boerderij-, natuur- en zeeklassen. De onkosten voor deze uitstappen worden ook tijdig meegedeeld. De verrekening zal gespreid gebeuren over de 3 schoolrekeningen. Voor deze uitstappen mag het bedrag voor de 3 uitstappen samen niet meer dan €445 bedragen. Vaak wordt door het ziekenfonds een deel van de kostprijs terugbetaald. Hiervoor moet een document deels door de school ingevuld worden.

Wat zijn de afspraken hierrond?

 • Het document kan pas binnengebracht worden na de deelname aan de meerdaagse schooluitstap.
 • Indien de meerdaagse schooluitstap plaatsvindt vóór de eerste schoolrekening (december), kan het document pas binnengebracht worden na de betaling van de eerste schijf. Je kan geen geld terugvorderen wanneer je het niet eerst zelf hebt betaald.
 • Enkel de gegevens ivm met de kostprijs en de stempel van de school worden door de school ingevuld.
 • Alle andere gegevens dienen op voorhand door de ouders zelf ingevuld te worden.

(ONDER VOORBEHOUD MOGEN ALLE UITSTAPPEN NOG DOORGAAN)

19. Website en jaarkalender:

Van de jaarkalender met de belangrijkste data kreeg jouw kind eind juni reeds een papieren versie mee. Wij verwijzen je graag naar de kalender op onze website waarop alle schoolactiviteiten terug te vinden zijn (https://basisschool.sint-gabriel.be/). Deze kalender wordt ook regelmatig geüpdatet. De geüpdate versie van de infobrochure met het schoolreglement en de pedagogische visie vinden jullie vanaf half september ook terug op onze website.

 OPGELET!!! WIJZIGING DATA!!!

 • Boechout jaarmarkt gaat niet door daarom worden onze facultatieve verlofdagen naar maandag 5 oktober in plaats van dinsdag 6 oktober. Woensdag 7 oktober wordt verplaatst naar woensdag 10 maart.

Wij wensen alle kinderen een sublieme start en een schitterend schooljaar en hopen dat de nieuwe kinderen en hun mama’s en papa’s zich snel thuis voelen op onze school!!

 

HET SCHOOLTEAM

Uitleg i.v.m. het bestelformulier:

Tijdschriften: jaarabonnementen:

Zonnekind (1e en 2e lj)                                              € 39

Zonnestraal (3e en 4e lj)                                            € 39

Zonneland (5e en 6e lj)                                             € 39

Vlaamse Filmpjes (5e en 6e lj)                                   € 31

Robbe en Bas (leesboekjes 2e lj)                               € 30

Leeskriebels (leesboekjes 3e en 4e lj)                       € 30

 Middaggeld (ineten)

Trimesterabonnement middag (1ste trim): € 27

Trimesterabonnement middag (2de trim): € 22

Trimesterabonnement middag (3de trim): € 18

Losse refterbeurten: € 0,50 (deze worden opgetekend door de klasleerkracht en per  rimester verrekend via de schoolrekening)

Turnkledij: (op rekening)

T-shirt: € 12,50

Belangrijk!

 • Geen geld meegeven!
 • Je ontvangt hiervoor per trimester een rekening met overschrijvingsformulier.
 • Je kan voor de betaling ook een domiciliëring onderschrijven.
 • In de eerste week krijgen jullie het bestelformulier op papier bezorgd