Beste ouder, 

Heel hartelijk welkom allemaal in onze school. Hopelijk went jouw kind de eerstvolgende dagen snel aan de nieuwe leef-, leer-, speel- en klasomgeving. We hopen alvast dat ieder een heerlijk schooljaar tegemoet gaat met een toffe vriendengroep en een te gekke juf of meester.

Jammer genoeg zullen de coronamaatregelen ook in het schooljaar 2020-2021 hun effect hebben op de werking van de school. Neem ook als ouder zeker uw verantwoordelijkheid op. Wanneer u terugkeert uit vakantie uit een risicogebied, volg dan de richtlijnen van de overheid. Stuur uw kind zeker niet naar school wanneer het ziek is!

Na een zonovergoten en hopelijk ontspannende vakantie wil ieder van ons er zeker weer een deugddoend, boeiend en leerrijk jaar van maken. En als iedereen zijn beste beentje voorzet, moet dat absoluut lukken!

In deze brief krijgen jullie een heel pak informatie over dit schooljaar. Bij deze willen we zeker ook al verwijzen naar onze website waar je nog aanvullende informatie kan vinden: https://basisschool.sint-gabriel.be/

1. Dinsdag 1 september: start schooljaar in code geel

Zoals jullie allemaal misschien al gehoord hebben, starten de scholen op in code geel. Dat wil zeggen dat iedereen naar school mag gaan. Het grote verschil met de situatie voor de vakantie is dat de bubbels volledig wegvallen en dat iedereen weer samen op de speelplaats kan en mag spelen. Het blijft wel zo dat kinderen op geregelde momenten de handen moeten blijven wassen. Ouders mogen het schooldomein alleen betreden met mondmasker en mogen niet in de gebouwen komen tenzij voor echte uitzonderingen.

2. Uurregeling:

Voormiddag: 8u45 tot 11u50 (ook woensdag)

Middagonderbreking: 11u50 tot 13u

  • Wie thuis gaat eten, kan vanaf 12u45 terug naar school komen.

Namiddag: 13u tot 15u45 (vrijdag eindigt de school om 15u) 

Gelieve deze uren te respecteren en tijdig aanwezig te zijn op school!

3. Brengen:

Om 08:15 uur wordt de poort geopend. Ouders wandelen tot aan het keerpunt (hek). Daar worden de kinderen opgevangen door een juf. Zij gaan dan met de juf de handen wassen en kunnen aan de dag beginnen. Ouders keren bij het keerpunt terug naar huis.

4. Afhalen ’s avonds:

Om 15:45 uur wordt de poort geopend. De kinderen zullen per klasgroep staan. Ouders wandelen tot aan het keerpunt. De kinderen komen naar de ouders. Samen verlaten ze het schooldomein.

5. Voor- en naschoolse opvang:

De kinderen kunnen op school terecht vanaf 8u15. Voor 8u15 moeten zij naar de betalende opvang in de Wigwam.

Voor de nabewaking geldt de volgende regeling:

 *Kortopvang: (elke dag tot 16u30 behalve op woensdag)

De kinderen kunnen gratis op school blijven tot 16u00. Vanaf 16u00 zal er een bedrag van  € 0,50 per kind per dag aangerekend worden. De kinderen moeten in ieder geval afgehaald worden voor 16u30.

Op vrijdag betaal je vanaf 15u15.

Op woensdag is er geen kortopvang (wel nabewaking tot 12u05).

Indien de kinderen later worden opgehaald dan 16u30 wordt er € 12,50 aangerekend! Deze regel geldt voor alle Boechoutse scholen.

Op het einde van het schooljaar kan je voor de opvang in de  kortopvang een fiscaal attest verkrijgen. Ouders die kinderen op verschillende campussen hebben, kunnen hun kinderen ophalen voor de start van de kortopvang. Hier wordt vanuit de school rekening mee gehouden! Bekijk best even welke school je best eerst bezoekt…

 *Lange opvang:

Kinderen die langer dan 16u30 opgevangen moeten worden, gaan naar de gemeentelijke opvang: ‘de Wigwam’. De kleuters worden om 15u45 met de dienst leerlingenvervoer naar deze opvang gebracht.

Voor de opvang in de Wigwam dien je op voorhand in te schrijven bij deze organisatie.

Voor kinderen die van campus veranderd zijn, moet dit duidelijk gecommuniceerd worden met de Wigwam bij een eerste reservering voor dit schooljaar!

Ook ’s morgens kan je vanaf 7u terecht in deze opvang. Ook dan worden de kinderen met de schoolbus naar de Mussenhoevelaan gebracht.

Alle informatie betreffende de voor- en naschoolse opvang kan je bekomen bij de Wigwam op het nr.: 03/455 90 75. of via de website www.boechout.be

 In samenspraak met de Wigwam worden kinderen, die niet op de lijst van de Wigwam staan, niet meegenomen door de toezichters. Je kan ter info voor de juf in het schriftje van je kleuter  noteren dat je kind naar de Wigwam gaat, maar dit geldt niet als registratie!

6. Middagopvang:

Voor de opvang van de kinderen tijdens de middag (11u50 – 13u) wordt er € 0,50 per middag per kind gevraagd (cfr kortopvang). Indien je kind regelmatig op school blijft tijdens de middag, kan je ook kiezen voor een voordelig trimester- abonnement. (1e trim: € 27,  2e trim: € 22,  3e trim: € 18).

Ook deze opvang is fiscaal aftrekbaar. Je verkrijgt op het einde van het schooljaar hier een fiscaal attest voor.

Meer uitleg hierover kan je verkrijgen bij meester Bob.

7. Communicatie:

Indien je een gesprek wenst met de juf buiten de vaste oudercontacten, kan dit uiteraard. Wij vragen wel om vooraf even een afspraak te maken zodat dit voor haar organisatorisch mogelijk is.

Schoolbrieven zullen ook zoveel mogelijk via Smartschool verstuurd worden. Een stappenplan om je te registreren volgt zo snel mogelijk. Indien er problemen zijn met het systeem, gelieve meester Bob hiervoor te contacteren via bob.goossens@st-gabriel.be.

Indien er bepaalde vragen of problemen zijn, gelieve in de eerste plaats contact op te nemen met de klasjuf en, indien nodig, met het secretariaat, de zorgjuf of de directie, zodat we de zaken kunnen verduidelijken of samen naar een oplossing kunnen zoeken!

8. Kleuterturnen:

De kleuters krijgen twee maal per week kleuter turnen van juf Bo. De klasjuf deelt zo snel mogelijk de juiste turndagen mee.

9. Koek, drank en eten:

In de voormiddag wordt er enkel een koek of een stukje fruit gegeten en iets gedronken. Om afval te voorkomen de koek in een koekendoosje  meegeven.

Er zijn twee fruitdagen: op dinsdag en donderdag brengen de kleuters zelf fruit of groente mee (gewassen of geschild, gesneden en in een potje). Die twee dagen worden zeker geen koeken meegegeven.

De kinderen mogen gedurende de hele dag in de klas enkel water drinken.

Ze brengen hiervoor een drinkfles mee. Die kan steeds worden bijgevuld aan het kraantje in de klas. Het water op school is geschikt voor consumptie. 

Drank in blik en brik en frisdrank zijn niet toegelaten op school.

10. Ineten:

Eten doen we in de klas. Gelieve de lunch in een brooddoos te verpakken. Eten verpakt in aluminiumfolie is niet toegelaten. Hiermee willen we meewerken aan een milieubewuste opvoeding. Het afval op school zal op deze manier drastisch verminderen en stilaan zullen vooral PMD-zakken overbodig worden.

We vragen begrip voor deze maatregel.

Snoep of koekjes met chocolade zijn op school niet toegelaten. Gelieve deze dan ook niet mee te geven in de boekentas of in de brooddoos

 11. Verjaardagen:

Gelieve de traktatie voor een verjaardag sober te houden! 

Opgelet! Omwille van corona wordt er sterk aangeraden alleen voorverpakte zaken als traktatie te voorzien. Denk hierbij dan ook weer aan het milieu…

Tip: Misschien kan de juf of meester wel iets gebruiken in de klas dat voor iedereen leuk en te gebruiken is.

12. Oudercomité en andere vrijwilligers:

Het oudercomité bestaat uit een groep geëngageerde, enthousiaste, actieve ouders die op vrijwillige basis samen met het schoolteam op een aangename en constructieve manier praten, denken, plannen en werken aan het ganse schoolgebeuren. Dankzij deze samenwerking kunnen we de school nog beter maken voor onze kinderen.

Dankzij de vaak winstgevende activiteiten van het oudercomité heeft de school de mogelijkheid om allerlei initiatieven tot uitvoer te brengen die het schoolleven ondersteunen bv. de aankoop van digitale borden, speelkoffers, fietsenstallingen, … sponsoring  van busvervoer, meerdaagse schooluitstappen, didactisch materiaal, …

De financiële middelen voor dergelijke sponsoring zijn afkomstig uit de opbrengst van activiteiten die het oudercomité in samenwerking met de school organiseert. Indien je hierin je steentje wil bijdragen kan je altijd terecht bij de voorzitter van het oudercomité: Lara Straetemans. Voor meer info kan je via een link op onze schoolwebsite naar de website van het oudercomité surfen.

13. Kleutertijdschriften:

Deze zijn geheel vrijblijvend en worden aangeboden voor het ganse jaar. Een jaarabonnement kost €36 en komt op de schoolrekening. DOREMINI is voor de1e  kleuterklas (egeltjes), DOREMIX voor 2e kleuterklas (vosjes) en DOREMI voor 3e kleuterklas (uilen).

Je krijgt een bestelformulier waar je drank en abonnement op kunt aanduiden indien gewenst.

 14. Aanwezigheden:

Kleuters zijn nog niet leerplichtig. Toch dringen wij er op aan dat onze oudste kleuters regelmatig naar school komen. Ook voor onze jongste kleuters is regelmatig komen in de voormiddag belangrijk.

OPGELET!

Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle leerlingen in het lager onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds.
Dit blijft behouden.
Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden.

15. Betalingen:  

Je ontvangt per trimester een rekening met bijhorend overschrijvingsformulier (gestructureerde code steeds vermelden bij betaling).

 Indien gewenst kan je een permanente opdracht aan de school geven. In dat geval wordt het bedrag 1à 2 weken na inzage van de rekening, automatisch overgeschreven. Bij laattijdige betaling zullen administratieve kosten worden aangerekend.

De wettelijk bepaalde maximumfactuur in de kleuterschool bedraagt € 45 per schooljaar. D.w.z. dat mogelijke kosten voor activiteiten of uitstappen niet hoger zullen zijn dan dit bedrag. Niet verplichte zaken (bv tijdschriften, drank, middag,…) komen op dezelfde trimestriële rekening maar vallen niet onder de maximum factuur.

16. Website en jaarkalender:

De voorlopige jaarkalender kreeg je reeds op papier mee in juni. Vanaf nu kan je de meest actuele kalender steeds terugvinden op onze website. (https://basisschool.sint-gabriel.be/).

Je kan hier de kalender selecteren die je wenst te zien: KS of LS. Deze kalender wordt ook regelmatig geüpdatet. De geüpdate versie van de infobrochure met het schoolreglement en de pedagogische visie vinden jullie vanaf half september ook terug op onze website. Het volledige schoolreglement vind je ook steeds terug op onze website.

OPGELET!!! WIJZIGING DATA!!!

Boechout jaarmarkt gaat niet door daarom worden onze facultatieve verlofdagen naar maandag 5 oktober in plaats van dinsdag 6 oktober. Woensdag 7 oktober wordt verplaatst naar woensdag 10 maart.

Wij wensen alle kinderen een sublieme start en een schitterend schooljaar en hopen dat de nieuwe kinderen en hun mama’s en papa’s zich snel thuis voelen op onze school!!

HET SCHOOLTEAM

Uitleg i.v.m. het bestelformulier  

Tijdschriften: jaarabonnementen: voor het ganse  schooljaar:

DOREMINI is voor de1kleuterklas (egeltjes)      €36

DOREMIX voor 2e kleuterklas (vosjes)                   €36

DOREMI voor 3e kleuterklas (uilen)                        €36

 Middaggeld (ineten)

Trimesterabonnement middag (1ste trim): € 27

Trimesterabonnement middag (2de trim): € 22

Trimesterabonnement middag (3de trim): € 18

Losse refterbeurten: € 0,50 (deze worden opgetekend door de klasleerkracht en per trimester verrekend via de schoolrekening)

Belangrijk!

  • Geen geld meegeven!
  • Je ontvangt hiervoor per trimester een rekening met overschrijvingsformulier.
  • Je kan voor de betaling ook een domiciliëring onderschrijven.
  • In de eerste week krijgen jullie het bestelformulier op papier bezorgd